پرستو ابراهیمی

پرستوابراهیمی بعنوان مدیرعامل ورک تیم اموراین موسسه راهدایت میکند وی که متولد ایران میباشد برپایه تجربیات خویش عوامل موفقیت یک انتگراسیون موفقیت امیزرابخوبی میشناسدخانم ابراهیمی براسا س تجربه خوداگاهست که اقدامات شغلی وشخصی ضروریست که در محل ومحیط کار موفق بود. تیمی ازهمکاران مجرب درانتخاب پرسنل به خانم ابراهیمی یاری میدهند

Foto

Jürgen John

Objektleiter

Tel. +49 (0) 44 42 - 88 77 072
Mobil +49 (0) 152 - 59606174
Fax +49 (0) 44 42 - 88 77 073

Unser Leitbild

Unser Leitbild

Unser Zertifizierung

Unsere Zertifizierung

ماعرضه میکنیم

اقتصاد گشوده ترو پیچیده ترو پویاترشده است وازاینرومرتبا باحصول پیشرفت و تکنولوژی های جدید وتغییرات جمعیتی بازارهای جدید ونیازهای متفاوتی درکشورهاومناطق مختلقی بوجودمیاید این نیازغالباقابل تامین بترتیبی نیست که موسسات محلی انتظارانرادارند مااین وظیفه راعهده دارشده ایم که بامعرفی نیروهای متخصص این نیازرا درمنطقه وماورای مرزهاتامین کنیم

برای استخدام شوندگان

تیم کاری ازطریق همکاریهاوارتباطات تجاری بابسیاری ازموسسات فرصت های شغلی جالب درکلیه زمینه هابه متقاضیان عرضه میدارد علاوه بربخش خدمات اشتغال در زمینه حرفه ای وصنایع پیشنهادمیکنیم میزان بالای تهیه کارموید فعالیت های موفقیت امیزما میباشد کلید موفقیت ورک تیم مشخص است: مابرای کلیه بخشهایی که بعنوان واسطه کارمیکنیم متخصصین واقعی داریم که طرف صحبت کارفرمایان ومتقاضیا ن میباشند ماکاملااگاهیم که چه هدفی بعنوان واسطه داریم ولذاحصول اطمینان میکنیم که خواسته های کارفرما وتوانایی های استخدام شوندگان بایکدیگرمطابقت داشته باشند حاصل اینکاربدست اوردن همکارانی است که برای همه ارزشمند میباشد

Foto
Foto

برای کارفرمایان

ورک تیم تعدادزیادی نبروی متخصص درکلیه زمینه هابرای عرضه به مشتریان دراختیارداردمیزان بالاوبیش ازحدمتوسط موید فعالیت موفقیت امیز مامیباشد کلید موفقیت ورک تیم مشخص میباشد: مابرای کلیه بخشهایی که بعنوان واسطه کارمیکنیم متخصصین واقعی داریم که طرف صحبت کارفرمایان ومتقاضیان میباشند ماکاملا اگاهیم که چه هدفی بعنوان واسطه داریم ولذااطمینان حاصل میکنیم که خواسته های کارفرما وتوانایی های استخدام شوندگان بایکدیگرمطابقت داشته باشند حاصل اینکار بدست اوردن همکارانی است که برای همه ارزشمند میباشند

Europaweit

درسراسراروپا

ما برای آینده شغلی شما علاوه بریک شبکه ملی شبکه یی برای تمام اروپاارایه میدهیم

Branchenvielfalt

تنوع بخشها

باآشنایی چندین ساله با بازاروبخشها برای هرموردی زمینه ی فعالیت مناسب عرضه میکنیم

Karrierechancen

شانس پیشرفت شغلی

ازدانش ما برای آینده ی شغلی خود بامیزان موفقیت عالی استفاده کنید

Immer für Sie da

همیشه درخدمت شما

دریک گفتگوی شخصی باهدف دقیق وباتوجه به تخصص شغلی بشمامشاوره میدهیم

Impressum | Datenschutz