پرستو ابراهیمی

پرستوابراهیمی بعنوان مدیرعامل ورک تیم اموراین موسسه راهدایت میکند وی که متولد ایران میباشد برپایه تجربیات خویش عوامل موفقیت یک انتگراسیون موفقیت امیزرابخوبی میشناسدخانم ابراهیمی براسا س تجربه خوداگاهست که اقدامات شغلی وشخصی ضروریست که در محل ومحیط کار موفق بود. تیمی ازهمکاران مجرب درانتخاب پرسنل به خانم ابراهیمی یاری میدهند

Foto

Jürgen John

Objektleiter

Tel. +49 (0) 44 42 - 88 77 072
Mobil +49 (0) 152 - 59606174
Fax +49 (0) 44 42 - 88 77 073

Unser Leitbild

Unser Leitbild

Unser Zertifizierung

Unsere Zertifizierung
Europaweit

درسراسراروپا

ما برای آینده شغلی شما علاوه بریک شبکه ملی شبکه یی برای تمام اروپاارایه میدهیم

Branchenvielfalt

تنوع بخشها

باآشنایی چندین ساله با بازاروبخشها برای هرموردی زمینه ی فعالیت مناسب عرضه میکنیم

Karrierechancen

شانس پیشرفت شغلی

ازدانش ما برای آینده ی شغلی خود بامیزان موفقیت عالی استفاده کنید

Immer für Sie da

همیشه درخدمت شما

دریک گفتگوی شخصی باهدف دقیق وباتوجه به تخصص شغلی بشمامشاوره میدهیم

Impressum | Datenschutz